Teslimat ve Ödeme Genel Hükümleri ve Koşulları

Teslimat ve Ödeme Genel Hükümleri ve Koşulları

1. Kapsam

(1) Aşağıdaki Teslimat ve Ödeme Genel Hükümleri ve Koşulları ("GHK") müşteri tarafından bize verilen tüm siparişlerde geçerlidir. Bunlar ayrıca dahil edilmeseler bile gelecekte yapılacak tüm teslimat, yapılan iş ve teklifler için de geçerlidir. Bir sözleşmenin amacı bilgisayar programlarının oluşturulması ve temini olursa bu GHK'ye aykırı hükümler içerdikleri sürece "Yazılımın Temini ve Kullanımına İlişkin Genel Lisans Hükümleri"miz geçerli olacaktır. Bunların dışında bu GHK geçerli olacaktır.

(2) Müşterinin her türlü çatışan hüküm ve koşulu burada reddedilir; bu hüküm ve koşullar ancak yazılı olarak kabul etmemiz durumunda bağlayıcı olacaktır.

2. Teklifler ve Siparişler

(1) Tarafımızca yapılan teklifler biz bir siparişi yazılı olarak onaylamadıkça bağlayıcı değildir. Numuneler ve örnekler bizi bağlamayan ana hat ayrıntılarıdır.

(2) Müşterinin teklifinde aksine bir hüküm olmadıkça bir müşterinin bir sözleşme yapma teklifini kabul etmek için teklifin bize ulaşmasından itibaren dört hafta süremiz vardır. Teslimatın kapsamı sipariş onayımızda tarif edildiği şekilde olacaktır.

(3) Müşterinin sözleşme yapmaya ilişkin teklifini kabulümüz ancak yazılı yapmamız durumunda geçerlilik kazanır; faks ve e-posta yoluyla kabul de yeterlidir.

(4) Müşteri tarafından makul şekilde kabul edilebilir olduğu sürece kısmi teslimat yapmaya hakkımız vardır. Kısmi teslimat ancak aşağıdaki şartlarda makul şekilde kabul edilebilir:

a) kısmi teslimat müşteri tarafından sözleşmede yer alan kullanım amacı kapsamında kullanılabilirse;

b) sipariş edilen malların kalan kısmının teslimatı garanti edilirse ve

c) Biz bahsi geçen maliyetleri karşılamaya ilişkin isteğimizi beyan etmedikçe müşteri kısmi teslimattan dolayı hiçbir ilave masraf ya da ödeme yapmaması durumunda.

(5) Numune teslimatı aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça ya da numune teslimatı numune dönemi zarfında müşteri tarafından bize iade edilmedikçe kararlaştırılan dönemin sona ermesinin ardından bu GHK'a tabi olarak müşteri tarafından kabul edilmiş sayılır. 

3. Fiyatlar

(1) Fiyatlarımız yasal Katma Değer Vergisini (KDV) içermez ve ambalajlama, sigorta, posta ve teslimat maliyetleri hariç net fabrika teslim fiyatı olarak anlaşılmalıdır. Bundan 11. madde hükümleri etkilenmez.

(2) Kabul ile teslimat tarihleri arasındaki süre 4 ayı aşarsa ve bu süre zarfında üretim ya da imalat maliyetlerimiz artarsa bu artan maliyeti müşteriden talep etme hakkımız olacaktır.

4. Ödeme Koşulları

(1) Ödeme koşulları Yaskawa ile müşteri arasındaki ilgili anlaşmaya tabi olacaktır. Bir ödemenin zamanında yapıldığına ilişkin zaman noktası, ödemenin tarafımıza ulaşması olacaktır.

(2) Müşterinin ödemeyi zamanında yapmaması ya da ödemelerin gecikmesi durumunda bakiye tutarlar için ödeme tarihinden itibaren yıllık %5 faiz uygulanacaktır. Müşteri tarafından ödemede bir gecikme olması durumunda müşteri, yıllık taban faizi oranının 8 puan üzerinde gecikme faizi ödeyecektir. Ayrıca, daha fazla zarara ilişkin ya da başka taleplerde bulunma hakkımız saklıdır.

(3) Taleplerimize karşı mahsup ancak müşterinin ilgili taleplerinin tartışmasız olması ya da kesin ve mutlak mahkeme kararıyla tanınması durumunda geçerli olur. Aynı durum, müşterinin uygulayabileceği elde tutma hakları için de geçerlidir.

5. Teslimat 

(1) Aksi kararlaştırılmadıkça tüm teslimatımız Yaskawa'nın deposundan ya da üretim sahasından (FCA, Incoterms 2010) ücretsiz taşıyıcı aracılığıyladır.

(2) Aksi kararlaştırılmadıkça teslimatımız ve yapacağımız işler için kararlaştırılan süreler müşteriye kabulümüzün ulaştığı tarihte başlar. 

(3) Teslim tarihleri ve teslim süreleri yalnızca tarafımızdan açık ve yazılı olarak onaylandığında bağlayıcıdır. 

(4) Mallar müşteriye FCA (Incoterms 2010) ya da kararlaştırılan diğer Incoterms'e uygun son tarihin sona ermesinden önce teslim edilmişse son tarihlere uyulmuş olduğu kabul edilir.

(5) Mücbir sebepler ya da sözleşme sonuçlandırıldığında öngörülemez olan ve sorumlu olmadığımız diğer olaylar sonucunda (ör. her türlü işletme arızaları, nakliyede gecikmeler, grev, yasal lokavt, işgücü, hammadde veya enerji yetersizliği, gerekli resmi izinlerin temininde zorluk, hükumet eylemleri ya da her türlü bakiye kalan, tamamlanmamış veya gecikmiş tedarik teslimatı) teslimatın yapılamamasından ya da teslimatta gecikmelerden dolayı sorumlu değiliz. Bu gibi durumlarda derhal müşteriyi bilgilendireceğiz. Altı aydan uzun süren mücbir sebeplerde her iki taraf da sözleşmeyi feshedebilir.

(6) Malların teslimi tarafımızdan geciktirilirse malları uygun olan ilk zamanda teslim etmek için makul tüm çabayı göstereceğiz.

(7) Müşteri malları almakta gecikir ya da almazsa malların satın alım fiyatının %5'i kadar depolama ücretini ya da gerçekleşen gerçek depolama ücretini uygulayacağız.

6. Riskin Taşınması

(1) Mallar gönderilmeye hazır olup gönderilmeye hazır olduğunu yazılı ya da sözlü olarak müşteriye biz bildirimde bulunur bulunmaz ve en geç, mallar müşteriye teslim edilmek üzere ambarımızdan ayrıldığında risk müşteriye geçer.

(2) Nakliye sigortası yalnızca müşterinin talebi üzerine ve onun hesabına yapılır.

7. Mülkiyetin Korunması

(1) Müşteriyle aramızdaki iş ilişkilerinden doğan tüm mevcut ve gelecekteki hak taleplerine ilişkin ödeme tam olarak yapılana kadar teslim edilen malların tam mülkiyeti tarafımıza ait kalacaktır ("Hakkı Saklı Mallar").

(2) Müşteri Hakkı Saklı Mallarda değişiklik yapar ya da bunları işlerse bu işler adımıza yapılmış kabul edilecektir. Hakkı Saklı Malların diğer ürünlerle işlenmesi ya da birleştirilmesi durumunda sonuçta ortaya çıkan üründe Hakkı Saklı Malların değerinin diğer ürünlerin değeri oranında ortak mülkiyet sahibi olacağız. 7. madde buna uygun her türlü yeni ürün için geçerlidir.

(3) Müşteri Hakkı Saklı Malları adımıza ve sağduyulu bir iş adamı titizliğinde emanette saklayacaktır.

(4) Çekilmeye tabi olarak, müşteri Hakkı Saklı Malları yalnızca normal iş akışında kullanabilir ve yalnız mülkiyetin muhafazasına tabi olarak yeniden satabilir. Müşteri önceden onayımızı almadan Hakkı Saklı Malları güvence olarak rehin vermek ya da devretmek dahil, ama bunlarla sınırlı olmamak üzere bu mallardaki haklarımıza müdahale edecek ya da bunun dışında bunları tehlikeye atacak şekilde Hakkı Saklı Mallarda başka tasarruflarda bulunamaz. 

(5) Hakkı Saklı Mallara karşı ya da bize güvence olarak tayin edilen her türlü alacağa karşı üçüncü taraflarca gerçekleştirilen eylemler hakkında bizi derhal bilgilendirecek ve üçüncü taraf karşı hak talebi işlemlerini başlatmak için gereken tüm belgeleri bize temin edecektir. Bu gibi üçüncü taraf karşı hak talebi işlemlerinin ya da bunların dışında bu üçüncü taraf eylemlerinin düzeltilmesi ve Hakkı Saklı Malların değiştirilmesi için gerekli her türlü eylemin maliyeti üçüncü tarafça karşılanmadığı derecede müşteri tarafından karşılanacaktır.

(6) Bizimle müşteri arasındaki iş ilişkilerinden kaynaklanan mevcut ve gelecekteki yükümlülüklere güvence olarak, Hakkı Saklı Malların yeniden satışından ya da işlenmesinden doğan tüm hak taleplerini müşteri burada bize devreder. Müşterinin Hakkı Saklı Malları diğer mallarla birlikte bir üçüncü tarafa satması durumunda bunların satın alma fiyatına ilişkin hak talebini müşteri burada Hakkı Saklı Malların değeri tutarında bize devreder. Bu devri burada kabul ediyoruz. Müşteri sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece yukarıdaki hak taleplerinin devrine, açıklanmamış devir olarak muamele edilecektir. Çekilmeye tabi olarak, müşteri bu hak taleplerini tahsile burada yetkilendirilmiştir. Çekilme durumunda, talebimiz üzerine müşteri devredilen hak talepleriyle ve bu hak taleplerini tahsil etmemiz için gerekli borçlularla ilgili tüm bilgileri bize temin edecek ve bu hak taleplerinin devrine ilişkin borçluları bilgilendirecektir. 

(7) Müşteri ödemeleri geciktirmedikçe ya da bir uzlaşma ya da acziyet muamelesi başlatmaya dair bir başvuru yapılmadıkça ya da müşteri ödemeleri askıya almadıkça madde 7(4) ve madde 7(6) uyarınca olan çekilme haklarımızı kullanmayacağız.

(8) Mülkiyetin korunması, sözleşme tabi malların bulunduğu kaza dairesinde yürürlükte değilse ya da yürürlükte olmadığı derecede, müşterinin bize mülkiyetin korunmasıyla aynı ya da buna benzer bir güvenceyi sağlamasının kararlaştırıldığı kabul edilir. Bu güvencenin oluşturulması için müşterinin işbirliği gerekirse müşteri kendi hesabına lüzumsuz şekilde gecikmeden gerekli tüm eylemleri gerçekleştirecektir.

(9) Müşteri Hakkı Saklı Malları çalışmaya, kırılmaya, yangına, sudan zarar görmeye ve diğer zararlara karşı kendi hesabına sigorta ettirecektir.

8. Garanti

(1) Tarafımızdan teslim edilen ürünlerin ve yerine getirilen işlerin kusurlu olduğu derecede, tercih bize ait olmak üzere ya bu kusurları düzeltecek ya da yasal mevzuata ve bu 8. maddenin hükümlerine göre teslimatı yenilemek için düzenleme yapacağız. Müşteri sözleşmeyi ancak kusuru düzeltmek için yaptığı iki girişimin başarısız olması durumunda feshedebilir. Hasarlara ilişkin hak talebi ancak 9. maddede düzenlendiği derecede olabilir. Değiştirilen ürün ve parçalardan bize ait olmayanlar bizim malımız haline gelir.

(2) Riskin geçmesinden ya da hizmetin ve/veya onarım işinin tamamlanmasından 12 ay geçtikten sonra kusurlara ilişkin hiçbir hak talebinde bulunulamaz.

(3) Müşteri teslim edilen her bir malı aldığında lüzumsuz gecikme yapmadan muayene etmelidir. Malların kalitesiyle ve dikkatli muayene ile tanımlanabilen kusurlarla ilgili itirazlar teslimattan itibaren 8 işgünü içerisinde tarafımıza yazılı olarak yapılmazsa garanti hak talepleri hariç tutulur; aynı durum, tanımlanmasının ardından 8 işgünü içerisinde tarafımıza bildirilmeyen gizli kusurlarla ilgili itirazlar için de geçerlidir. 

(4) Müşterinin kusurlara ilişkin yaptığı bildirimler adil değilse bunun kusur olduğunun ispatlanması koşuluyla bu adil olmayan bildirimden dolayı üstlendiğimiz tüm masraflar müşteri tarafından karşılanır.

(5) Tarafımızdan gerçekleştirilen kusurlu bir montaj ya da montaj hizmeti satın alım anlaşmaları kurallarına göre maddi bir kusur olarak değil, iş anlaşmalarına kurallarına göre bir kusur olarak kabul edilir.

9. Hasarlara İlişkin Sorumluluk

(1) Yasal temelden bağımsız olarak sorumluluğumuz, bizim ya da yasal temsilcilerimizin ya da adımıza hareket eden acentelerin kasti hatalı davranış ya da büyük ihmal ile sebep olduğu hasarlarla ya da basit ihmal yoluyla önemli sözleşme görevlerini ihlal ettiği durumlardaki hasarlarla sınırlıdır.

(2) Önemli sözleşme görevleri bunlarla sınırlı olmamak üzere yerine getirilmesi gerekenleri zamanında ve kusursuz olarak yapma yükümlülüğünü ve müşterinin teslim edilen malları sözleşmeye uygun kullanmasını sağlamak veya müşterinin personelini ve üçüncü tarafları yaşamlarına veya kol-bacaklarına zarar gelmesini önlemek veya müşterinin ciddi maddi hasar görmesini önlemek amacıyla tavsiye verme, koruma ve gerekli özeni gösterme yükümlülüklerini içerir.

(3) Basit ihmal durumlarında sorumluluğumuz benzer durumlarda tipik olan ve sözleşme kararlaştırıldığında ya da en geç, görev ihlali işlendiğinde öngörülebilir olan hasarlarla sınırlıdır, ama tüm dolaylı hasarlar hariç tutulmuştur.

(4) Alman Ürün Sorumluluk Yasası uyarınca olan ve garantili kalite özelliklerinden ya da hayata, bedene ya da sağlığa gelen zararlardan kaynaklanan hasarlara ilişkin hak talepleri yukarıdaki hükümlerden etkilenmez.

10. Yerine Getirmenin Reddi

(1) Bir sözleşme müşteri hatasından dolayı yerine getirilmezse ve sözleşme ihlal edilirse müşteri hasarları tarafımızdan üstlenilen tüm masraflar tutarında tazmin edecek, ama müşteri bizim daha az hasar üstlendiğimizi göstermedikçe bu tutar hiçbir durumda sipariş edilen malların net değerinin %5'inden az olmayacaktır. Aynı durum bu nedenle sözleşmeden çekilmemiz durumunda da geçerlidir.

11. Teslimat ve Montaja İlişkin Özel Koşullar

(1) Montaj, saatlik ücret, günlük ücret, seyahat masrafları ve diğer maliyetler vb. sırasıyla D&M Bölümü veya Robotik Bölümü geçerli ilgili fiyat kağıdından alınabilir.

(2) Montaja başlamadan önce tüm yapısal işler, montajın teslimattan hemen sonra başlayabileceği derecede tamamlanmalıdır. Temel tamamen kuru ve sertleşmiş olmalı ve montajın gerçekleşeceği odalar hava durumuna karşı yeterinde korunmuş, iyi aydınlatılmış ve yeterince ısıtılmış olmalıdır.

(3) Müşteri kendi hesabına aşağıdakileri tedarik etmelidir:

a) montaj için gerekli yeterli sayıda yardımcı işçi ve vasıflı işçi;

b) Montaj ve çalışma için gerekli cihaz ve malzemeler ve

c) Ücretsiz olarak, demiryolu vagonlarının boşaltılması ve malların demiryolu vagonlarından, kamyonlardan ya da gemilerden montaj yerine taşınması. Bizim sorumluluğumuzda olmayan montaj ve işlemlerin gecikme maliyeti bu 11. maddeye göre müşteri tarafından karşılanacaktır. Getirilen teslimat parçalarının nakliye riski müşteriye aittir.

12. İş Özel Koşulları

Sözleşme bir iş sözleşmesiyse aşağıdaki koşullar geçerlidir:

(1) İşin tamamlandığının bildirilmesinden sonra lüzumsuz gecikme olmadan müşteri sözleşme konusu hususta bir test çalışması gerçekleştirecek, sözleşmede kararlaştırılan işlevsellikle ve performansla uygunluğunu test edecek ve lüzumsuz gecikme olmaksızın bildirilmesi gereken kusurun ortaya çıkmaması durumunda en geç iki hafta içinde bize yazılı olarak bildirerek işi kabul edecektir. Müşteri, kusurları bu iki haftalık süre zarfında bize bildirmezse iş kabul edilmiş sayılacak ve işin yerine getirilmesiyle ilgili risk müşteriye geçecektir.

(2) Müşterinin talebi üzerine iş devredildiğinde müşterinin mekanında müşterinin çalışanlarına talimat verecek ve onları eğiteceğiz. Bu durumda, her türlü seyahat, konaklama ve eğitim personelinin ödenek maliyetleri müşteri tarafından karşılanacak ve gerekirse müşteri yeterli miktarda eğitim odasını ve koruyucu elbiseyi ücretsiz sağlayacaktır.

(3) Her türlü işi zamanında teslim edebilmek için, müşteri sözleşmede belirtilen işbirliği yapma görevlerini usulünce yerine getirecektir. Müşteri görevlerini yerine getirmez ya da usulünce yerine getirmezse teslimat süreleri gecikme süresi kadar uzatılır.

(4) Müşterinin işbirliği yapma göreviyle ilgili ayrıntılı hükümler ilgili altta yatan sözleşmede düzenlenmiştir.

(5) Kabulden sonra kusur durumunda müşterinin hakları

a) İş kusurluysa müşteri tamamlayıcı işlerin yapılmasını talep edebilir (yani kusurun düzeltilmesini ya da yeni işin gerçekleştirilmesini). Kusurun düzeltilmesiyle yeni işin gerçekleştirilmesi arasındaki tercih tarafımızdan verilecektir.

b) Tamamlayıcı iş için düzenlenen zaman diliminin neticesiz kalması durumunda müşteri her türlü kusuru kendisi düzeltebilir ve biz tamamlayıcı işleri reddetmeye hak sahibi olmadıkça gerekli tüm masrafların tazminini isteyebilir.

c) Kusurun düzeltilememesi, tamamlayıcı bir işi gerekçe göstermeden reddetmemiz ya da müşteri tarafından belirlenen makul bir zaman diliminde tamamlayıcı işi gerçekleştirmememiz durumunda müşteri iş karşılığında yapılacak ödemeyi hükümsüz kılabilir veya sözleşmeyi feshedebilir ve fayda sağlamayan masrafların ödenmesini isteyebilir ya da yapılanlar karşılığında hasarların karşılanmasını talep edebilir.

d) Müşteri ya da başka bir üçüncü tarafın işi uygunsuz çalıştırması ya da bakım yapması ya da değişiklik yapmasından kaynaklanan ya da bunların sonucunda ortaya çıkan kusurlarla ilgili müşteri bir hak talebinde bulunamaz.

e) İşin kabulünden itibaren bir sene geçtikten sonra Müşteri iş kusurlarına ilişkin hak talebinde bulunamaz.

13. Gizlilik

Müşteri, sözleşmenin ifası sırasında kendisine açıklanan tüm ticari ve iş sırlarını gizli tutacak ve bu ticari ve iş sırlarını üçüncü taraflara ifşa etmeyecektir. Bu gizli tutma görevi sözleşmenin sona ermesinden sonra beş sene süreyle yürürlükte kalacaktır. İzin verilmeyen ifşa durumunda Yaskawa maruz kaldığı her türlü zararın tazmin edilmesi başvurusunda bulunabilir. Ayrıca, müşteri, gizlilik yükümlülüğüne her uymadığı durum için en az EUR 50.000 ödeyecektir.

14. İş Sonuçları Hakları / Telif Hakkı

Müşteri sözleşme kapsamında yapılan iş sonuçlarını (maliyet tahminleri, çizimler, organizasyonel analizler gibi) kullanmaya ilişkin, bunların müşterinin iş faaliyetleri sırasında iş sonuçlarının kullanımı için gerektiği derecede basit, münhasır olmayan ve devredilemez bir hakka sahip olacaktır. 

15. Veri Koruma

Yaskawa Europe GmbH, müşterilerinin verilerinin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Bu yüzden, uygulanır tüm veri koruma kurallarına riayet edeceğiz. Yaskawa Grubumuz dışında yer alan ve siparişinizin teslimi ya da gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan hiçbir taahhütte kullanılmayacaktır. Siparişinizin gerçekleştirilmesi için gerekli verileriniz makul ihtiyaç çerçevesinde Yaskawa grup içinde saklanacak, işlenecek ve kullanılacaktır. Verileriniz ilişkili olmayan taahhütlere aktarılmayacaktır. Adres ve sipariş verilerinizi tekliflerimiz ve ticari iletişimimiz için saklayıp işleyeceğiz. Verilerinizin ticari iletişime amacıyla saklanmasına ve işlenmesine Yaskawa Europe GmbH, Hauptstr. 185, 65760 Eschborn, Almanya adresine posta göndererek ya da info@yaskawa.eu.com adresine e-posta göndererek her zaman itiraz edebilirsiniz. İtirazınız bize ulaştığında verilerinizi siparişinizin yerine getirilmesi dışında bir amaç için kullanmayacağız.

16. Nihai Hükümler

(1) Müşteri her türlü uygulanır yasa, emir, kural, yönetmelik ile her türlü düzenleyici eylem ve politikalara uymaktan sorumludur ve işlerin uygulanır yasalara uygun gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü izin, lisans ve yetkilendirme ile tüm diğer yasal hükümlere uygunluğu temin edecektir.

(2) Yasal hükümlerden veya ticari düzenlemelerden ve Yaskawa ya da Yaskawa'nın üretim sahalarına uygulanan ticari yaptırımlardan dolayı malların belli ülke ya da topraklara veya bir veya daha fazla alıcıya tesliminin kısıtlanması ya da bu teslimata izin verilmemesi veya bu kısıtlamaların bir teklifin kabulünden sonra ya da teslimat sırasında yürürlüğe girmesi durumunda Yaskawa sözleşmeyi feshetme ve maruz kaldığı masrafları müşteriden tahsil etmeye hak sahibidir.

(3) Sözleşmeden doğan ilişki Almanya'da oturan kişiler arasında olduğu gibi Almanya Federal Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Buna sınırlama olmaksızın bu GHK'daki ve ifade ettiği ilgili yasal anlamlar açısından orijinal Almanca terimlerle aynı olmayabilen İngilizce tercümedeki yasal kavramlar ve terimler dahildir. Malların Uluslararası Satışı (CISG) için Birleşmiş Milletler Sözleşme Konvansiyonu geçerli değildir.

(4) Teslimat, Sürücü ve Hareket Kontrol Bölümünce yapılacaksa işin yapılma yeri Eschborn/Taunus ve Robotik Bölümünde yapılacaksa Allershausen'dir.

(5) Münhasır kaza dairesi Frankfurt am Main'dir. Ancak, müşteri aleyhinde tüm diğer kaza dairelerinde dava açma hakkımız mevcuttur.

(6) Bu sözleşmeyle ilgili sözlü olarak kararlaştırılan bir husus yoktur. Bu GHK'daki her türlü değişiklik ve eklemenin yürürlüğe girebilmesi için bunlar yazılı olmalıdır. Bu koşul bu yazılı form gerekliliklerinde yapılacak her türlü değişiklik için de geçerlidir.

(7) Bu GHK hükümlerinden birisinin geçersiz olmasından kalan hükümlerin geçerliliği etkilenmez. Bu GHK'ın geçersiz bir hükmünün söz konusu geçersiz hükmün amaçlanan ticari amacına en yakın geçerli bir hükümle değiştirildiği kabul edilir.

Tarih: Ekim 2014