Genel Şartlar ve Koşullar

Teslimat ve Ödeme Genel Hükümleri ve Koşulları

GİRİŞ


Taraflar arasında müzakere edilerek hazırlanan teklif mektubunun ticari şartlar ve koşulları işbu teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası niteliğinde bulunan Yaskawa Turkey Elektrik Ticaret Limited Şirketi ("Yaskawa") Teklif Mektubu Ticari Şartlar ve Koşulları içerisinde belirlenmiştir. Teklifimizin Şirketiniz tarafından uygun görülmesi halinde teklif mektubunun onaylandığına ilişkin Şirketiniz imza yetkilileri tarafından kaşe üzerine imza atılmak sureti ile imzalanarak tarafımıza iletilmesini rica ederiz. Olası teslimat zamanları ile ilgili taraflar ayrıca mutabakata varmalıdır.


A. TİCARİ ŞARTLAR


1. TEKLİF KAPSAMI
1.1.İşbu teklif yukarıda belirtilen süre ile yürürlükte olup, sürenin geçmesi veya kararlaştırılan tutardan daha az bir tutardan farklı teklif verilmesi halinde teklifte ve fiyatlarda değişiklik yapılabilecektir. Teklifimizin uygun bulunması ve sözleşmeye dönüşmesi halinde aşağıdaki hususlar uygulanacaktır.
1.2. Teklif mektubunda belirtilen ürünler talebiniz sebebi ile belirtilmiş olup, ürünlerin seçimi, diğer parçalar ile uyumu Alıcı’nın sorumluluğundadır.
1.3. Belirtilen fiyatlar ürün satış fiyatları olup, hizmetin sağlanacak olması halinde devreye alma ve teknik destek ayrıca ücretlendirilecektir.


2. TEKLİFLER VE SİPARİŞLER
2.1. Yaskawa tarafından gönderilen teklifler üzerlerinde yazılı olan süre geçtikten sonra bağlayıcılığını yitirecektir. Teklif edilen ürün veya ürünler müşteri tarafından incelenmiş olup, ürün seçimi ve olası diğer parçalar veya makinelerle uyumu Alıcı’nın sorumluluğundadır. Numune ve örnekler Yaskawa için bağlayıcı değildir. Ayrıca teklif niteliği taşımamaktadır.
2.2. Yaskawa Alıcı tarafından kendisine iletilecek yazılı onay akabinde olası teslimat tarihleri konusunda taraflar mutabık kalacaktır.
2.3. Taraflar aralarında yapılacak olan yazışmaların ve teklif ve önerilerin yazılı olarak yapılacağı hususunda mutabık kalmıştır. Gönderi teyidi alınmış faks ve gönderi onayı alınmış olmak kaydı ile elektronik posta da yazılı olarak kabul edilecektir. Alıcı açısından makul gerekçelerle kabul edilebilir olması kaydıyla Yaskawa’nın siparişi kısmi olarak teslim etme hakkı bulunacaktır. Kısmi teslimatın özellikle makul gerekçelerle kabul edilebilir olması için;
a) kısmi teslimat sözleşmede hedeflenen kullanım kapsamı dahilinde Alıcı tarafından kullanılabilmelidir;
b) sipariş edilen malların kalan kısmının teslimatı garanti edilmelidir, ve
c) kısmi teslimattan kaynaklanan ilave masrafları karşılamaya hazır olduğu Yaskawa tarafından beyan edilmedikçe, kısmi teslimattan dolayı Alıcı tarafından ilave harcama veya masraf talep edilemeyecektir.
2.4. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça veya Yaskawa’dan talep edilen numunenin gönderilmesi halinde teklifte yazılı süre içerisinde numune veya malın özellikleri ile ilgili yazılı olarak itiraz edilmedikçe, numunenin müşteri tarafından kabul edildiği addedilir. Alıcı tarafından kabul beyanı gönderilmesi halinde teslimat işbu numuneye uygun olarak yapılabilecek, teslimat süresi, şartları teklif mektubunda belirtilmemiş ise taraflar arasında ayrıca müzakere edilecektir.


3. FİYATLAR
3.1. Fiyatlar Teklifte belirtilmiştir. Yaskawa’nın fiyatlarına yasal Katma Değer Vergisi (KDV), damga vergisi, diğer vergiler, banka işlem masrafları, vb. masraflar dahil değildir. Fiyatlara standart kapalı kasa kamyonla sevkiyata uygun paketleme dahil, sigorta, montaj işlemi, posta ve sevkiyat masrafları hariç ve aksi belirtilmedikçe Yaskawa İstanbul depo teslimi olarak anlaşılmalıdır. Malların Yaskawa İstanbul depoda veya kararlaştırılan başka bir yerde Alıcı veya görevlendirdiği kimseler tarafından teslim alınmasından sonra riski Alıcı üstlenmektedir. Bu, Teslimat ve Montaj Özel Koşullarına ilişkin madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla geçerlidir.
3.2. Döviz cinsi üzerinden sözleşme kurulması halinde ödeme ilgili döviz cinsinden yapılacaktır. Alıcı tarafından ödemenin vadesinde TL olarak yapılması halinde uygulanacak kur ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası efektif döviz satış kuru üzerinden yapılacaktır. Alıcı tarafından vade tarihinde ödeme yapılmaması durumunda Yaskawa alacağının aynen döviz üzerinden veya vade ya da fiili ödeme günündeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası efektif döviz satış kuru üzerinden ödenmesini talep edebilecektir.
3.3. Siparişin Döviz cinsi(Euro, Dolar) ile teklif verilmesi ve ödemenin TL cinsinden yapılması durumunda, sipariş tarihi ile ödeme tarihi arasındaki döviz kur farkı için Yaskawa tarafından kur farkı faturası kesilerek Alıcı’ya ödeme için gönderilebilecektir.


4. ÖDEME ŞARTLARI
4.1.Ödeme şartları Alıcı ile Yaskawa arasındaki ilgili düzenlemelere tabi olacaktır. Bir ödemenin ifa edildiği tarih olarak kabul edilecek tarih, Yaskawa tarafından ödemenin tahsil edildiği tarih olacaktır.
4.2.Alıcının zamanında ödeme yapmaması veya ödemelerin gecikmesi halinde tahsil edilmemiş tutara vade tarihinden başlayarak sözleşme para birimi cinsinden aylık % 2 (iki) +KDV gecikme faizi için ayrıca fatura kesilecektir. Ödeme yükümlülüğünün Alıcı tarafından yerine getirilmediği herhangi bir durumda Alıcı, Türkiye yıllık gösterge faiz oranının 8 puan üstünde gecikme faizi ödeyecektir. Ayrıca, tazminat talep etme ve başka davalar açma hakkı Yaskawa tarafından saklı tutulmaktadır.
4.3.Yaskawa’nın alacaklarına mukabil bir alacak mahsubu ancak Alıcı’nın bu alacaklarının ihtilafsız olması veya nihai ve kesin bir mahkeme kararıyla kabul edilmesi ve Yaskawa tarafından önceden alacağın nakline onay verilmesi durumunda geçerli olacaktır. Aynı şey, Alıcı’nın kullanabileceği icra yoluyla haciz koyma hakları için de geçerlidir.

5. TESLİMAT
5.1. Aksi kararlaştırılmadıkça teslimatlar, Yaskawa'nın deposundan veya üretim tesisinden taşıyıcıya teslim şeklindedir.(FCA, Incoterms 2010)
5.2. Aksi kararlaştırılmadıkça, Yaskawa teslimatları için kararlaştırılan süreler ve Yaskawa’nın yükümlülükleri Alıcı’ya sipariş günü ve tutarları konusunda ayrıca yazılı sipariş onayı gönderilmesi ile başlar.
5.3. Teslimat tarihleri ve süreleri Yaskawa’nın açık ve yazılı teyidi üzerine bağlayıcı olacaktır.
5.4. Eğer mallar taşıyıcıya teslim veya kararlaştırılan diğer uluslararası ticari teslim şekillerine (Incoterms 2010) uygun olarak Alıcı’ya veya nakliyecisine terminden önce teslim edilirse, terminlere uyulduğu kabul edilecektir.
5.5. Sözleşmenin akdi esnasında öngörülemeyen (örneğin üretimle ilgili arızalar, nakliye gecikmeleri, grevler, yasal işi kapatmalar, çalışan, hammadde veya enerji teminindeki sıkıntılar, gerekli resmi izinlerin alınmasında karşılaşılan güçlükler, hükümetin icraatları veya eksik, yetersiz veya geç malzeme teslimi), iç savaş, karışıklık veya mücbir sebepler olarak kabul edilen olayların sonucu olarak teslimatın mümkün olmaması veya gecikmesi durumunda Yaskawa sorumlu tutulamayacaktır. Böyle durumlarda Yaskawa Alıcı’yı mümkün olan en kısa sürede bilgilendirilecektir. Mücbir sebep olarak kabul edilen olayın 6 aydan fazla sürmesi halinde taraflardan her biri sözleşmeyi feshedebilir. 5.6. Malların teslimatının
5.6. maddede öngörülen durumlar hariç Yaskawa’dan kaynaklanan sebeplerle geciktirilmesi halinde, malların sonraki bir aşamada derhal teslim edilmesi için gereken seviyedeki çaba Yaskawa tarafından gösterilecektir.
5.7. Alıcı’nın malları teslim almayı geciktirmesi veya almaması halinde, kanundan doğan hakların kullanılmasının yanı sıra malların satın alma fiyatının %5'i oranında ardiye bedeli veya bunun yerine gerçekleşen ardiye masrafları Yaskawa tarafından alıcıdan talep edilebilecektir. Yaskawa’nın işbu hakkını derhal kullanmaması haktan vazgeçmesi olarak yorumlanamayacaktır.

B. GENEL ŞARTLAR
Kapsam
(1) İşbu teklifte belirtilen koşullar Alıcı tarafından Yaskawa’ya verilecek yukarıda belirtilen sipariş için geçerli olacaktır. Yaskawa tarafından ayrıca yazılım tedarik edilecek olması halinde taraflar ayrıca "Yazılımın Tedarik Edilmesi ve Kullanımına Dair Genel Lisans Şartları ve Koşulları" üzerinde mutabık kalmalıdır. "Yazılımın Tedarik Edilmesi ve Kullanımına Dair Genel Lisans Şartları ve Koşulları" ile işbu Sözleşme içerisinde çelişki olması halinde Yazılımın Tedarik Edilmesi ve Kullanımına Dair Genel Lisans Şartları ve Koşulları uygulanacaktır. İşbu sözleşme Alıcı tarafından onaylanarak imzalanması tarihinde yürürlüğe girecektir

6. RİSKİN ÜSTLENİLMESİ
6.1. Mallar sevkiyata hazır olduğunda ve bu durum Yaskawa tarafından müşteriye yazılı ve sözlü olarak bildirildiğinde, mallar alıcıya veya alıcının taşıyıcı firmasına teslim edildiği an zarar riski alıcıya geçecektir.
6.2. Alıcı’ya teslimat noktasının Yaskawa deposu haricinde başka bir yer olarak kararlaştırılması halinde, teslimat noktasına kadar gerçekleştirilecek nakliyeye ilişkin nakliye sigortası bedeli Alıcı tarafından ödenmek kaydıyla yapılacaktır.

7. MÜLKİYETİN SAKLI TUTULMASI KAYDI
7.1. Alıcı ile iş ilişkisinden doğan cari ve gelecekteki alacakların tamamı ödeninceye kadar teslimatı yapılan malların mülkiyeti Yaskawa tarafından muhafaza edilecektir ("Mahfuz Mallar").
7.2. Alıcı’nın değerini artıracak şekilde Mahfuz Malları değiştirmesi veya işleme tabi tutması halinde bu iş, Yaskawa adına icra edilmiş olarak addedilecektir. Mahfuz malların işleme tabi tutulması ya da diğer ürünlere dahil edilmesi halinde Yaskawa, Mahfuz Malların değerinin diğer ürünlere değeri oranında ortaya çıkan nihai ürünlerin müşterek maliki olacaktır. Madde 7 bu şekildeki tüm yeni ürünler için geçerli olacaktır.
7.3. Alıcı, Mahfuz Malları basiretli bir işadamının göstereceği özenle güvenli bir yerde Yaskawa adına muhafaza edecektir.
7.4. Alacağından feragat etme şartıyla Alıcı, Mahfuz Malları işin olağan akışında kullanabilir ve sadece mülkiyetin saklı tutulması şartıyla Mahfuz Malları bir başkasına satabilir. Yaskawa’nın rızası olmaksızın Alıcı Mahfuz Malları, teminat olarak gösterme veya temlik etme de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Yaskawa’nın her türlü hakkına tecavüz eden veya tehlikeye düşüren bir şekilde, elden çıkarma veya başkalarına doğrudan veya dolaylı olarak kullandırma, yararlandırma haklarına sahip olmayacaktır.
7.5. Alıcı, Mahfuz Mallara veya teminat olarak Yaskawa’ya tahsis edilmiş alacaklara karşı herhangi bir üçüncü kişinin gerçekleştirdiği bir işlem halinde derhal Yaskawa’yı haberdar edecek ve üçüncü kişiye karşı dava açabilmek ve diğer koruyucu önlemleri alabilmek için gerekli bütün belgeleri derhal sağlayacaktır. Üçüncü bir kişi tarafından tazmin edilmediği ölçüde, böyle bir üçüncü kişiye karşı açılacak dava veya üçüncü kişinin verdiği zararın telafi edilmesi ve Mahfuz Malların yenilenmesi ile ilgili masraflar, avukatlık ücretleri de dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere yargılama giderleri ve hakkın korunması için harcanan sair giderler Alıcı tarafından kendisine zararın bildirilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Yaskawa’ya ödenecektir.
7.6. Alıcı sonuç olarak Mahfuz Malların başka birine satışından veya Mahfuz Malların işlenmesinden doğan bütün alacaklarını, Yaskawa ile Alıcı arasındaki iş ilişkisinden doğan Alıcı’nın cari ve gelecekteki yükümlülüklerine teminat olarak Yaskawa’ya devredecektir. Mahfuz Malların diğer mallarla beraber Alıcı tarafından üçüncü bir kişiye satılması durumunda Alıcı, Mahfuz Malların değeri kadar ve önceden Yaskawa tarafından hangi alacak olduğu onaylanan alacağını Yaskawa’ya devreder. Müşteri sözleşmeden doğan yükümlülüklerine uyduğu sürece yukarıda bahsi geçen alacakların devri ifşa edilmemiş devir olarak muamele görecektir. Feragat etme durumunda Yaskawa’nın talebi üzerine bu tür alacakların Yaskawa tarafından tahsil edilmesi için Alıcı, borçlular ve devredilen alacakla ilgili her türlü bilgiyi Yaskawa’ya sağlayacak ve borçluları, bu tür alacakların devri konusunda bilgilendirecek, ödemenin doğrudan Yaskawa’ya yapılması gerektiğini ihtar edecektir.
7.7. Alıcı ödeme yapma yükümlülüğünü yerine getirmedikçe, tasfiye başvurusu yapmadıkça veya aciz usulleri için dilekçe vermedikçe veya ödemelerini ertelemedikçe, Madde 7. 4. ve Madde 7. 6.'da belirtilen feragat hakkı Yaskawa tarafından kullanılmayacaktır.
7.8. Sözleşmeye konu olan malların bulunduğu yerin yetki sınırları içinde mülkiyetin saklı tutulması kaydının geçerli olmaması halinde Alıcının, mülkiyetin saklı tutulması kaydına eş ya da benzer geçerliliği olan bir teminatı sağlamayı kabul ettiği addedilecektir. Eğer böyle bir teminat için Alıcı’nın işbirliği gerekiyorsa Alıcı, masrafları kendine ait olmak üzere, gecikmeden gerekli bütün tedbirleri alacaktır.
7.9. Alıcı, masrafları kendine ait olmak üzere Mahfuz Malları hırsızlık, kırılma, yangın, ıslanma ve diğer zararlara karşı sigorta ettirecektir.

8. GARANTİ
8.1. Ürünler kullanım kılavuzunda belirtilen kapsam ve şekilde taşınmadığı, depolanmadığı ve kullanılmadığı taktirde garanti kapsamı geçerliliğini yitirecektir.
8.2. Yaskawa tarafından teslim edilen ürünlerin ve üstlenilen yükümlülüklerin kusurlu olması halinde bu tür kusurlar, Madde 8 hükümlerine ve yasal düzenlemelere uygun olarak tarafımızca seçilen şekilde giderilecek ve yeni teslimat için düzenleme yapılacaktır. Alıcı ancak kusuru gidermek için yapılan iki girişimin başarısız olması halinde siparişin ilgili kısmını feshedebilir. Zararlar için tazminat talebi Madde 9'da düzenlenmiştir. Herhangi bir nedenle Yaskawa tarafından değiştirilen ürünler ve parçaların mülkiyeti, Yaskawa’ya ait olmasalar dahi bilabedel Yaskawa’ya geçecektir.
8.3. Kusurlarla ilişkili tazminat talepleri, zarar tehlikesinin geçmesi veya hizmetin tamamlanması ve/veya tamirat işlerinin bitmesinden 12(on iki) ay sonra zaman aşımına uğrayacaktır.
8.4. Alıcı ürünleri aldığında, en kısa sürede ve 15 iş gününü geçmemek kaydıyla teslim edilen her bir ürünü incelemesi gerekmektedir. Garanti ile ilgili hak talepleri, malların miktarına ve dikkatli muayene ile teşhis edilebilecek kusurlarına itirazlar yazılı olarak malın teslimatından itibaren 15 iş günü içinde Yaskawa’ya bildirilmediği takdirde hariç tutulacaktır; aynı şey teşhisinden sonra 15 iş günü içinde Yaskawa’ya bildirilmeyen gizli kusurlarla ilgili itirazlar için de geçerlidir.
8.5. Eğer Alıcı’nın kusurlarla ilgili ihbarı haksız ise, Alıcı haksız kusur ihbarından dolayı Yaskawa tarafından yapılan masrafların bedelini kendisinden yazılı olarak talep edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Yaskawa’ya ödeyecektir.
8.6. Yaskawa tarafından yapılan hatalı bir montaj veya montaj hizmeti, satınalma anlaşmalarının hükümleri uyarınca malzeme kusuru olarak değil iş anlaşmaları hükümleri uyarınca kusur olarak addedilecektir.
8.7. Ürünün veya parçaların veya ürünün bileşenlerinin değiştirilmesi neticesinde garanti süresi uzamaz.

9. ZARAR ZİYANDA SORUMLULUK
9.1. Yaskawa’nın sorumluluğu – yasal dayanaktan bağımsız olarak – Yaskawa’nın, yasal temsilcisinin veya vekillerinin kasıtlı suistimallerinin sebep olduğu ağır kusur ya da sözleşmeden doğan asli ödevlerin taksirli kusurla ihlali durumunda ortaya çıkan zarar ziyan ile sınırlıdır.
9.2. Sözleşmeden doğan asli yükümlülükler; yükümlülükleri zamanında, yerine getirme ve tavsiyede bulunma yükümlülüklerinin yanı sıra sözleşmeye göre teslim edilen malların kullanılmasını mümkün kılma, Alıcı’nın ve üçüncü kişilerin çalışanlarını hayati tehlikelerden veya Alıcı’nın mallarını büyük zararlardan koruma amacıyla korumayı ve gerekli özeni göstermeyi de içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan yükümlülükleri içerir.
9.3. Taksirli kusur durumlarında Yaskawa’nın sorumluluğu tam anlamıyla benzer durumlardaki zarar ziyan ve sözleşmenin akdedildiği zamanda öngörülebilir olan veya dolaylı zarar ziyan hariç olmak üzere en geç görev ihmalinin işlendiği zamandaki zarar ziyan ile sınırlıdır.
9.4. YASKAWA veya Yaskawa’nın yasal temsilcileri işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini eksik ifa etmesi veya ifa etmemesinden kaynaklanan sorumluluğu, madde 1,2,3 de belirtilen hallerde, ilgili sözleşme bedeli ile sınırlıdır. YASKAWA veya yasal temsilcileri, kendi kast veya ağır ihmallerinden kaynaklanmadığı sürece; her türlü dolaylı veya doğrudan gelir kaybı ve zarardan, sorumlu olmayacaktır.
9.5. Yaskawa tarafından herhangi bir şekilde Alıcı’nın talebi üzerine montaj, bakım, servis, arıza arama, arıza giderme vb. hizmetler verilmesi durumunda taraflar ayrıca yazılı olarak bu hizmetlerin koşulları hususunda mutabık kalacaktır. Taraflar Yaskawa’nın herhangi bir şekilde bu hizmetleri vermesi durumunda ağır kusuru ile meydana gelen zararlar hariç olmak üzere sorumlu tutulamayacağı hususunda mutabık kalmışlardır.

10. YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEYİ REDDETME VE FESİH
10.1 Eğer bir sözleşmenin yükümlülükleri Alıcı’nın hatası yüzünden yerine getirilmezse ve sözleşmenin herhangi bir maddesi Alıcı tarafından ihlal edilirse, Yaskawa tarafından yapılmış bütün masraflar ve oluşan zararı Alıcı tarafından tazmin edecek ve Alıcı Yaskawa’nın daha az zarara uğradığını kanıtlamadığı sürece bu değer, hiç bir şekilde sipariş edilen malların net değerinin %5'inden daha az olmayacaktır. Aynı hüküm Yaskawa tarafından sözleşmeden bu nedenle vazgeçilmesi halinde de geçerli olacaktır. 10.2. Yaskawa tarafından 30 gün önceden karşı tarafa yazılı olarak ihtarda bulunmak kaydı ile işbu sözleşme herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshedildiği sırada hali hazırda verilmiş bir siparişin bulunması halinde taraflar üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirecektir.

11. TESLİMAT VE MONTAJ ÖZEL KOŞULLARI

11.1. Montaj ücretleri, saatlik ve günlük ücretler, seyahat harcamaları ve diğer masraflar ilgili cari fiyat listesi baz alınarak Yaskawa tarafından fatura düzenlenerek Alıcıdan talep edilebilecektir.
11.2. Montajın başlamasından önce bütün yapısal çalışmalar, teslimattan hemen sonra montaj başlayabilecek şekilde Alıcı tarafından eksiksiz bir şekilde tamamlanmalıdır ve bu ürünle ilgili satış sözleşmesinde ve/veya kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi yapılmalıdır. Yaskawa tarafından montaj hizmetinin verilecek olması halinde altyapının ve yapısal çalışmaların eksik olması halinde montaj hizmeti verilmekten kaçınılabilecektir. Alıcı bu nedenle ortaya çıkabilecek herhangi bir gecikmeden dolayı Yaskawa’dan kar kaybı da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
11.3.Montaj ve çalışmadaki Yaskawa’nın sorumlu olmadığı gecikmelerin bedeli Madde 11'e uygun olarak Alıcı tarafından ödenecektir. Getirilen teslimat parçalarının nakliye sırasındaki riski Alıcı’ya ait olacaktır.

12. İŞLERLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER
12.1. Ürün tedarik edilmesi dışındaki yapılan her türlü montaj, projelendirme, hizmet, eğitim, uygulama, programlama, devreye alma, kurulum , test gibi işlerin tamamı için ayrıca yazılı olarak sözleşme düzenlenecektir. Herhangi bir sözleşme yapılmadığı takdirde bu hizmetlerin Yaskawa tarafından verilmediği kabul edilecek ve bu işlemler sonucu oluşacak maddi manevi, dolaylı veya doğrudan kar kaybı da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere gelir kaybı ve zarardan Yaskawa sorumlu tutulamayacaktır.

13. GİZLİLİK
13.1. Alıcı almış olduğu ürünlerin tüm fikri ve sınai haklarının Yaskawa veya Yaskawa’nın grup şirketlerine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Alıcı herhangi bir şekilde Yaskawa’nın veya Yaskawa grup şirketlerinin fikri ve sınai haklarını ihlal etmemeyi, edildiğini tespit etmesi halinde derhal Yaskawa’ya yazılı olarak bilgi vermeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Alıcı sözleşmenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi esnasında kendisine ifşa edilen veya işbu sözleşmenin yerine getirilmesi sırasında dolaylı olarak edindiği fiyat da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm bilgilerin ticari sır niteliğinde olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir. Alıcı bütün ticari ve mesleki sırları gizli tutacak ve bu ticari ve mesleki sırları üçüncü kişilere ifşa etmeyecektir. Bu gizlilik mükellefiyeti, sözleşmenin bitiminden 5 yıl sonrasına kadar geçerliliğini koruyacaktır. İzinsiz ifşa durumunda, vuku bulan zararlar için Yaskawa oluşan doğrudan veya dolaylı zararlarının tazmini için tazminat talebinde bulunabilir. İlaveten müşteri, gizlilik yükümlülüğünü ihlal ettiği her durum için 50.000 EURO cezai şart ödeyecektir.

14. İŞİN SONUÇLARIYLA İLGİLİ HAKLAR / TELİF HAKKI
14.1. Alıcı, sözleşme kapsamında yapılan işlerin sonuçlarını (örneğin maliyet hesaplamaları, çizimler, kuruluşa ait analizler) mesleki faaliyetleri sırasında iş sonuçlarından yararlanmasının gerektirdiği ölçüde, basit, münhasır olmayan ve devredilemeyen kullanma hakkına sahiptir. Alıcı işbu sözleşme kapsamında kendisine teslim edilen veya geçici olarak kullanımına sunulan tüm belgeleri işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde derhal Yaskawa’ya iade edecektir, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmayacaktır. Alıcı’nın işbu yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde Yaskawa’nın uğradığı tüm doğrudan ve dolaylı zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

15.SON HÜKÜMLER
15.1. Alıcı, yürürlükteki kanun mucibince, mesleğini icra etmek için gerekli diğer kanuni hükümlere riayet etmekten, gerekli izinleri, lisansları ve yetkileri almaktan ve yürürlükteki mevzuata, mahkeme emirlerine, kurallara, düzenlemelere riayet etmekten sorumlu olacaktır. Alıcı ile Yaskawa arasında herhangi bir şekilde işçi-işveren ilişkisi oluşmadığını, tarafların kendi işçilerinin sosyal güvenlik primlerinin ve maaşlarının yatırılmasından sorumlu olduğu hususunda mutabıktırlar.
15.2. Yaskawa tarafından Alıcı’ya tedarik edilen malların Alıcı tarafından teslimatının belli ülkelere ya da bölgelere veya bir veya birden fazla bayiye izin verilmeyen veya kanuni hükümler yüzünden sınırlandırıldığı veya Yaskawa mallarına, Yaskawa veya Yaskawa üretim tesislerine ticari regülasyon ve yaptırımların uygulandığı yerlere yapıldığı veya bu tür sınırlamaların bir mal teklifinin kabul edilmesinden sonra veya teslimat esnasında yürürlüğe girdiği durumlarda, Yaskawa sözleşmeyi feshetme, malları geri isteme ve gerçekleşen masrafları müşteriye ödetme hakkını saklı tutar.
15.3. Türkiye’de yerleşik kişiler arasında olduğu gibi, sözleşme ilişkisi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile yönetilir.
15.4. Tüm ürünlerin teslimatı aksi belirtilmediği durumlarda yükümlülüklerin yerine getirilme yeri Yaskawa Turkey’in deposu veya ofis adresidir.
15.5. İş bu teklif mektubu ve sözleşmeden doğacak ihtilafların hallinde Türkiye Cumhuriyeti İstanbul mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
15.6. Bu sözleşmenin sözlü yan anlaşmaları bulunmamaktadır. İşbu Sözleşme ’ye yapılacak her türlü ilave ya da değişiklik, geçerli olması için yazılı olarak yapılmalıdır. Bu, yazılı olma zorunluluğundaki herhangi bir değişiklik için de geçerlidir.
15.7. İşbu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinin geçersiz olması diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez. İşbu Sözleşmedeki geçersiz hüküm, söz konusu geçersiz hükmün ticari hedefine en yakın olacak geçerli bir hükümle değiştirilmiş olarak addolunacaktır.
15.8. Alıcı; Yaskawa’dan sipariş ettiği ve satın aldığı ürünlerin kendisinin gerçekleştireceği uluslararası satış ve teslim ile ilgili olarak, Yaskawa’dan yazılı onay almak zorundadır. Birleşmiş Milletler tarafından uygulanan ihracat ve/veya ithalat kontrol yönetmelikleri başta olmak üzere her türlü tüzük ve yönetmeliklere ve Yaskawa ya da Yaskawa’ya bağlı kuruluş ve iştiraklerin uygulamaya koyduğu sınırlamalara ve Yaskawa tarafından sunulan matbu ticari ve teknik bilgiler ve veriler ile sair yayınlara (“Ticari Yönetmelikler”) uymayı kabul etmiştir. Müşteri, Ticari Yönetmeliklere uygunluk göstermek için gereken her türlü bilgiyi Yaskawa’ya sunacaktır. Müşteri, Yaskawa ürünlerinin her türlü silah üretiminde kullanılmayacağını kabul etmiştir.
15.9. İşbu sözleşme kapsamında doğan damga vergisi Alıcı tarafından karşılanacak ve ödemeye ilişkin belgeler Yaskawa’ya iletilecektir.

Tarih: Ekim 2014